Blog dịch thuật

trái khoán thu nhập; công khố phiêu

‘trái khoán thu nhập; công khố phiêu’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ngân sách thu nhập