Blog dịch thuật

Umean

‘UMEAN’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành : ti giá trung bình giữa các ngân hàng limey thủy thủ Anh limit hạn giá; hạn ngạch; mức giới hạn; sự hạn chế, sự hạn định; định giới hạn; hạn chế, hạn định